Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Bärkapaun)

(Bärkapaun)

verschnittenes Schwein?
  • Hans git ... an dem dritten jor einen bercappen 
    1467 Zinsregister des Herrn v. Schauenburg fol. 8 a/DRWArch.