Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Barg

Barg

ahd. barc, mnd. barch, mnl. berch 
Heuschober, Getreideschober
vgl. bargus
zu bargus
  • [der dagewerchten] weregelt is en barch vul weites van twelf ruden
    1224/35 (Hs. 1369) SspLR. III 48 § 8
  • horreumque, id est barg 
    oJ. Heyne,AltndDm. 102
  • Goldmann, Ruoda 1923 S. 10
  • MnlWB. I 911
unter Ausschluss der Schreibform(en):