Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Bastware

Bastware

  • in deme Steynweder wolde, dat se dar inne weren moghen eyne waghen ware, eyne kol ware vnde eyne bast ware 
    1367 WolfenbüttelLHArch. nr. 6