Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Brudersohn

Brudersohn

ahd. pruader sun, as. broðar sun, ags. brôðersunu, fries. brothersunu 
Sohn des Bruders (I) 
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):