Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Brückrecht

Brückrecht


I Brückenzoll
  • welch burger von F. chumt gegen P. mit ainem wagen, der sol geben 4 ß ze pruckrecht 
    1342 SteirGBl. 2 (1881) 179
  • sullen si prukkrecht nemen an ir prukk uber di Mur
    1361 Wartinger,Graz 7
  • 1680 Beckmann,Idea 302
  • Unger,SteirWsch. 120
II Abgabe statt Brückenzoll (wie Brückgarbe)