Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): 2(Dorf)

2(Dorf)

fries. thorp 
Tölpel
vgl. 1Tölpel
  • om mannichfalda seka mucht een mon neen forspreka wesa, als een rydder, ief een frouwe ief een urbond mon ief een kynd ief een thorp 
    1457 Richth. 249
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):