Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Faustfang)

(Faustfang)

aus Fachsfang entstellt
  • wie slaet metter vuste jof enen vustfanc doet biden hare
    1292 Schwartzenberg I 125