Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Fristfrang

Fristfrang

Fristverkürzung
  • det er iz then mannon zi einen fristfrangon, thaz sie nan ... mochtin gianabrechon
    oJ. Otfrid IV 19, 63