Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Gliedscharte)

(Gliedscharte)

bair.-österr. lidiscarti, lideschart, lidschert 
Verstümmelung, Lähmung
 • si quis aurem alicuius maculaverit ut exinde turpis appareat, quod lidiscarti vocant, cum 6 solidis conponat
  741/48? LBai.(v.Schwind) 292
 • totum corpus tuum lucidum erit, membrorum officiis gaudebit nebist lidescart 
  oJ. AhdGl. I 710
 • quicumque ... ita vulneraverit, quod membrorum patiatur detrimentum, id est lidschert 
  um 1330 BrünnRQ. 345
 • swas demselben der da schaden tut denne ze mal darumb beschiht ane den totslag ald littscherti ... da sol enhain busse nach gan
  1385 SchaffhStB. 18
 • Brunner,RG.2 II 822
 • Kralik,LBai. 449
 • ZRG.2 Germ. 41 (1920) 117