Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Haderlumpen

Haderlumpen

Tuchfetzen, Lumpe
bdv.: Hudellump

-- Lumpensammler
  • haderlump, collector pannuciarius, cf. lumpensammler
    1738 Hayme 281
-- abgerissener Mensch
  • er ist ein rechter haderlump 
    oJ. DWB. IV 2 Sp. 115
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):