Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Hausfechtung)

(Hausfechtung)

Hausfriedensbruch
  • dat dy gewapenderhant heeft geweest tot Catwick, aldair huysvechtinge geschiet is an Dirc Dijbbruts huys ende an J. Brootbackers huys, dair hy an verbuert heeft 10 pt.
    oJ. LeidenRbr. 138