Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kirchgetracht

Kirchgetracht

, n.

wie 1Kirchtracht 
  • centum et quator modios tritici villico asserente ..., et retentionem ablationum, que chirchgetraeht vulgariter nuncupatur, que villico subtrahi consueverunt
    1270 Ried,CDRatisb. I 516