Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Krafter

Krafter

, m.

mnl. crachter 
Gewalttäter
  • item sal die borghemeester ... die overganghers ende crachters des rechts mit rechte doen corrigiren ende beschamen, opdat andere dair exempel aen moghen nemen
    um 1410 BrielRb. 60
  • datmen den misdadighe [der cracht gedaen heeft an vrouwen] noemt crachter ende weldigher ende sijn misdaet cracht ende ghewelt
    um 1410 BrielRb. 208