Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kummerbrecher

Kummerbrecher

, m.

wer sich eine beschlagnahmte Sache aneignet
  • soo hadde der voerscreven commerbruycker dit voerscreven koren onder syn koren gelacht
    16. Jh. CoutLooz I 84