Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kumpanschaft

Kumpanschaft

, f.


I Teilhaberschaft, Gemeinschaft (VI) 
  • hebbet sustere ofte brodhere ofte kumpane ere goet to samene vnde winnet se wot, dhat is erer aller urome. vnde uerleset se wot, dhat is erer aller scadhe. vnde wolde erer en dhen anderen sculdeghen umme dhe kumpanescap, he scal ome scult gheuen sunder tuch vnde dhe andere scal wt legghen, dhat he wil, vnde dhar to sweren, dhat he ome dhat sin al ghegheuen hebbe
    1279 StadeStR. 79
  • vortmer so schal numment kumpanschop hebben mit anderen luden buten dee[me] werke
    wohl 14. Jh. PommMbl. 26 (1912) 52
II Gesellschaft (III), 1Gilde (I) 
unter Ausschluss der Schreibform(en):