Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Landporter

Landporter

, m.

Grdw. zu mnl. port "Stadt" von lat. portus "Hafen" (vgl. MnlWB. VI 583)
Bewohner des flachen Landes mit Bürgerrecht der nächsten Stadt
 • 1355 Mieris II 841
 • lijste der plaetsen, ambachtsheerlijkheden, dorpen en gebugten, waer van de stad Dordrecht landpoorters ontfing ..., en in welcke gemelte plaatsan de voorn. landpoorters onder de jurisdictie en judicature der stad woonden
  1365/66 Dordrecht(Wall) I 357 Anm. d zu 356 [ebd.ö.]
 • hebben wij onser stede van Dordrecht ... sulke gracie gedaen ..., dat sij lantporters sullen moghen hebben houden ende ontfaen binnen onsen landen van Zuythollant gheseten
  1395 Dordrecht(Wall) I 356
 • 1404/05 Fruin,Dordrecht I 254
 • alzoo wat persoon binnen onsen landen van Zuythollant gheseten, in huere heeft thien merghen lants of daer boven, die hy selver ghebruyct, ende eenen onsen poorter van Dordrecht jaer ende dach toebehoort ende rustelick beseten heeft dat die sal mooghen lantpoorter wesen alzoo langhe, als hy dat landt in hueren heeft ende selve ghebruyct
  1414 Mieris IV 301
 • 1418 Dordrecht(Wall) I 451
 • so wat lantpoirter voirtan ontfangen worde voir meydage, die sall ten naesten bamisse der stede sijn kroen betalen
  1444 Fruin,Dordrecht II 92
 • alle lantpoorteren jaerlicx van haren lantpoorterghelde geven sullen eenen ryder off payment datter guet voer is
  1445 Fruin,Dordrecht I 285
 • 15. Jh. Fruin,Dordrecht I 219
 • 1770 Dordrecht(Wall) I 356 Anm. d
unter Ausschluss der Schreibform(en):