Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Maatenscheidung

Maatenscheidung

, f.

nur friesisch belegt
Kirchspielsgrenze?
zu Maaten
  • alle loghe bynnen maten ghifftme vor zynen damme, buten deme maten gifftme dar tor matenschedinghe, buten landes gifftmen to der lantschedinghe, dar de helze an drepen to der dinghstede
    1466 Richth. 576
unter Ausschluss der Schreibform(en):