Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Merzelei

Merzelei

, f.

I Handel, abwertend: Schacherei
II Kramware
  • [freier Handel] mit iro ... kouffmanschafft, mertzlye vnd anderm irem gut
    1426 EidgAbsch. II 743