Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Mönchfrau)

(Mönchfrau)

, f.

wie Mönchin 
  • wha so moneken iefta monekfrowen onhalt, der fan hira prelate moned send to klastere to kommen, dy wrberd xx merka
    1323 (Hs. 15. Jh.) Upstalsb.(Steller) 2
  • so sal men elke hoerseme moneke, joncfrouwen oft monikfrouwen ende hoerseme gheestelike personen weder wysen in hore convente
    1422 OstfriesUB. I 264