Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): rechtgern

rechtgern

, adj.

glossiert lat. justus, aequus AhdGlWB. 477
gerecht, rechtsliebend
  • fona Abeles bluote des reht kernin 
    um 810 MonseeFragm. 18, 22
  • du rehtgerno sizzest an demo stuole
    um 1000 Notker III 21, 5