Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Salzamtsgefälle

Salzamtsgefälle

, n.

Einkünfte aus dem Salzamt (I) 
  • den ordensleüth de societate jesu ir ausstendig deputat aus den salzambtsgeföllen zuezustöllen
    1563 Smijers,Hofmusik I 164
  • 1672 fl. auß denn camer- oder neusalzerischen salzambtsgeföllen bezahlen
    1613 Smijers,Hofmusik III 187